Gå til innholdet

I 2008 skrev Kirkens Sosialtjeneste under på en samarbeidsavtale med Husbanken. Nå foreligger sluttrapporten.

”Bo for livet” (2008-2012) skulle samle og utvikle kompetansen om boligsosialt arbeid i organisasjonen. - Hovedmålet var å komme fram til en modell for etablering og oppfølging i bolig, der brukermedvirkning og frivillighet står sterkt, sier prosjektleder Kathrine Tveit Heggset som jobbet ved hovedkontoret i Kirkens Sosialtjeneste. Hun var også koordinator og veileder for det lokale boligsosiale arbeidet.

Boligen er en viktig ramme for livet man skal leve. Samtidig er det trekk ved boligen som påvirker om du klarer å beholde den, og få et stabilt rusfritt liv. Modellen i prosjektet tok utgangspunkt i at deltakermedvirkning og frivillighet skulle mer inn i det boligsosiale arbeidet, i tillegg til andre faktorer med tanke på arbeid/aktivitet og nettverk.

- Livene til tidligere rusavhengige er komplekse, og evalueringsrapporten viser at boligsosialt arbeid er omfattende. Viktigheten av et godt og nært profesjonelt nettverk som deltakerne har tillit til, er avgjørende for at mange skal klare å leve et rusfritt liv. Her har Kirkens Sosialtjeneste en mer uformell rolle ved å "gå sammen med deltakerne", som gjør at mange klarer å benytte seg av de tilbudene kommunen har. Erfaringene viser også at vi må inkludere personers ”indre liv” i modellen, for at den enkelte skal få en stabil bo- og livssituasjon. Mestringsfølelse gjennom jobb og aktivitet, samt en god bosituasjon, bygger selvfølelse og motiverer personen til å leve et rusfritt liv. Frivillige medarbeidere er et fint supplement, men blir ikke betraktet som viktige for den personlige utviklingen til deltakerne, sier Heggset.

Tre viktige funn
1) For deltakerne
Deltakerne i boligprosjektet har bidratt inn i ulike fora for erfaringsutveksling, både på nasjonalt nivå og i de enkelte prosjektgruppene. Deltakerne uttrykker selv at dette har vært viktig for gode mestringsopplevelser og for å bygge selvtillit i det rusfrie livet. Prosjektet har også hjulpet deltakerne indirekte, via kompetanseheving av de ansatte. Det er nå laget en boligside på Kirkens Sosialtjeneste sine hjemmesider. Den er primært for deltakere ved våre oppfølgingssentre som har utfordringer med å finne og beholde en bolig.

2) For organisasjonen
Kompetanseheving blant ble etter hvert en større del av prosjektet. Ansatte, samarbeidspartnere og deltakere har vært samlet underveis i prosjektgrupper, boligfora og andre samlinger underveis. Det har bidratt til boligsosial fagutvikling på tvers av organisasjoner og internt i organisasjonen. Det nasjonale fokuset har også bidratt til kompetanseheving og en mer enhetlig organisasjon.

3) Effekten videre
Kirkens Sosialtjeneste flere verktøy som vi kan bruke videre. Både håndboka for ansatte og nettsidene kan brukes videre, og boligsosiale samlinger fortsetter uavhengig av prosjektets slutt.

Bo for livet 2009-2012 sluttrapport
Oppdatert