Gå til innholdet

Lavterskel oppfølgingstilbud til mennesker som også sliter med psyiske lidelser. 

Nytt rustiltak på Svanviken.
Det interkommunale rustiltaket startet opp høsten 201, og er et lavterskel oppfølgingstilbud for kommunene Eide, Fræna og Gjemnes på Nordmøre.

Målgruppen for prosjektet er mennesker som har betydelige vansker knyttet til rusmisbruk i kombinasjon med psykiske lidelser, og som står i fare for en forverring av sin totale livssituasjon. Rustiltaket er et dagtilbud til mennesker som venter på behandling i spesialisthelsetjenesten, og oppfølging av de som er ferdig med behandling.

Oppfølging og forebygging
- Vi har ”sosionom og miljøarbeider på hjul” som tilbyr oppfølging, veiledning og samtaletilbud i egen bolig og i rustiltakets lokaler, koordinering av andre helsetjenester, sosial trening og aktivitetstilbud. I dag er det ti personer i alderen 18–40 år som er brukere av tiltaket, forteller Ebbe Ugelstad, virksomhetsleder på Svanviken. Tiltaket skal ha en karakter av forebygging, og bidra til bedret psykisk helse, redusert rusmisbruk, samt forbygge innleggelser og reinnleggelser i spesialisthelsetjenesten. Innsøkning til rustiltaket skjer gjennom lege, NAV eller rus- og psykiatritjenesten i kommunen.

Det interkommunale rustiltaket har i 2012 har 2,9 stillinger, og de ansatte er sykepleier med videreutdanning i psykiatri, sosionom med erfaring fra arbeid innenfor rusfeltet og en miljøarbeider med fagbrev som rørlegger og snekker.

Organisering
Det er oppnevnt en ressursgruppe som består av tiltaksleder, brukerrepresentant og representanter fra rus og psykiatritjenesten i kommunene. I tillegg er det oppnevnt en styringsgruppe som består av virksomhetsleder ved Svanviken, tiltaksleder for rustiltaket og rådmenn fra brukerkommunene. Tiltaket er samlokalisert med Svanviken aktivitet- og behandlingssenter (tidligere Svanetunet).
Oppdatert