Gå til innholdet

Store internasjonale omsorgskonsern vokser. De ideelle må bli tydeligere på sin egenart og sin merverdi. Hva er Bufdirs viktigste prioriteringer for barnevernet? Dette var hovedtemaer på årets samling for Ideelt Barnevernsforum.

Mari Trommald på IBs samling 9. mars 2016.
8.-9.mars var det duket for den årlige IB-samlingen på Gardermoen, som denne gangen hadde rekordpåmelding. 80 deltakere fra 18 av IB`s 20 medlemsvirksomheter var tilstede. Også representanter Landsforeningen for barnevernsbarn, Norsk Barnevernsamband, Fagrådet – Rusfeltets Hovedorganisasjon, Virke, Fo, Fagforbundet og Akademikerforbundet / Bia var tilstede.

Multinasjonale omsorgskonsern vokser
En utviklingstrend også innen velferdstjenestene i Norge, er den sterke framveksten av store multinasjonale omsorgskonsern. Hvilke konsekvenser kan en slik fortsatt utvikling få for velferdstjenestene som sådan, og for det ideelle innslaget ?

Historiker og forfatter Linn Herning, tok utgangspunkt i boken sin «Velferdsprofitørene» som ble utgitt i 2015. Siden 2010 har hun arbeidet med å kartlegge og samle erfaringer med kommersielle selskaper i velferdstjenestene.

«De skyr offentligheten. De får en stadig sterkere posisjon i samfunnet. Noen lurer unna velferdskroner via skatteparadis. Andre kjøper prangende luksusleiligheter. De er velferdsprofitørene - de som tjener seg rike på skattefinansierte velferdstjenester. Hvem er de? Hvordan manipulerer de den offentlige debatten? Og hva skjer når de får ansvaret for skoleelever, pleietrengende og barnehagebarn?» (Omtale av «Velferdsprofitørene»)

Stipendiat Håkon Dalby Trætteberg ved Institutt for Samfunnsforskning presenterte hovedfunnene i den regjeringsbestilte rapporten «Ideelle organisasjoners særtrekk og merverdi på helse- og omsorgsfeltet».

Med dette som bakteppe ble det gjennomført en spennende workshop i grupper og plenum. Deltakerne reflekterte og skriftliggjorde hva de mener med «den ideelle egenart/merverdi», og hva som skiller de ideelle fra de kommersielle aktørene.

Bufdir sitt fokus fremover
Direktør i Bufdir, Mari Trommald, var tydelig på at kravene til de som skal levere barnevernstjenester fremover kommer til å øke – både hos offentlige og private leverandører. Hun viste til at mye av deres arbeid fremover vil bli påvirket av andre store pågående reformer, blant annet «Kommunereformen». I 2016 blir det igangsatt et forsøk i tre utvalgte kommuner hvor et større faglig og økonomisk ansvar for barnevernet overføres fra Bufetat til kommunene. Dette er trolig et første skritt i retning av å overføre økt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet til alle landets kommuner – i tråd med den politiske plattformen til Solberg-regjeringen.

Trommald trakk ellers frem noen av hovedsatsingene på barnevernsområdet i 2016:
• Pågående arbeid i et regjeringsoppnevnt lovutvalg som skal legge fram forslag til ny barnevernlov høsten 2016.
• Oppfølging av ny Stortingsmelding om fosterhjemsomsorgen etter behandlingen i Stortinget våren 2016
• Fortsatt fokus på kvalitetsheving gjennom økt spesialisering og differensiering av tjenestene i barnevernet.

- Det var stor oppslutning, høyt engasjement og gode tilbakemeldinger etter en meget vellykket samling, sier seniorrådgiver ved hovedkontoret Asbjørn Sagstad. Han sitter i IBs arbeidsutvalg som representant for Kirkens Sosialtjeneste.


Oppdatert