Gå til innholdet

19. august samlet Virke de politiske partiene til valgkampdebatt med over 110 representanter fra ideell sektor til stede. Tema var ideelle aktører og private rehabiliteringssentres rolle og rammebetingelser i helse- og sosialtjenesten 2013-2017. 

Politikerpanelet og debattleder Øystein Ingdahl (info.sjef i Virke)
De inviterte politikerne var: Fornyingsminister Rigmor Aasrud (AP), Per Arne Olsen (FrP), Bent Høie (H), Hans Olav Syversen (KrF), Ingunn Gjerstad (SV), Olov Grøtting (SP) og Odd Einar Dørum (V). 

 Viktige spørsmål som ble drøftet var:
  • Rollefordeling og samarbeid 
  • Avtaleformer og langsiktighet i tjenestetilbudet 
  • Pensjonskostnader, 
  • Ledig kapasitet 
  • Kvalitet 
  • Kunnskapsbygging 
  • Forskning og utvikling 
  • Handlingsrom i EØS-avtalen. 

Enighet om viktigheten av ideell sektor

Alle partiene anerkjente at i Norge skal vi har en tredeling: det offentlige, ideell sektor og kommersielle aktører. Det var også full støtte til Samarbeidsavtalen mellom regjering og ideell sektor. Alle ønsket å bedre rammevilkåne med mer forutsigbarhet, mer kunnskap og forskning, og finne en løsning på pensjonsproblemet. Flere partier uttalte at det var helt på det rene at staten må bidra til løsningen av "pensjonssaken".

Bedre langsiktighet
Planlegging og organisering av helhetlige og ofte langsiktige pasientforløp, rekruttering og oppbygging av medisinsk kompetanse, samt investeringer i tilpassede bygninger, gjør at det er behov for langsiktighet utover lengden på kontraktsperioder som brukes i regelverket for offentlige anskaffelser per i dag. Disse tjenestene er i tillegg preget av et betydelig relasjonelt utviklingsarbeid, hvor mye av arbeidsinnsatsen benyttes til å lære brukere og pasienter nye ferdigheter og mestre nye livssituasjoner. Investeringer i tilpassede bygninger og utstyr har eksempelvis nedskrivingstid som går utover kontraktsperiodenes varighet. Både regjeringspartiene og opposisjonspartiene ønsker lengre avtaleperioder.

Det som skiller partiene...
Opposisjonspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF var klare på at de ønsker å ta i bruk ledig kapasitet hos ideelle aktører dersom de vinner valget. Alle fire partier var klare på at de ønsker å redusere helsekøene og behandlingskøene i barnevernet, samt utvide og forbedre tjenestetilbudet. De understreket at dette forutsetter at ideelle aktører må integreres mer i planlegging og dimensjonering av tjenesteproduksjonen. De ønsker også å utnytte ledig kapasitet som i dag er ubenyttet. Opposisjonspartiene ønsker i tillegg å legge ned de regionale helseforetakene og erstatte dem med en sterkere nasjonal styring av sykehusene. Høyre, FrP, Venstre og KrF var i hovedtrekk enige på dette punktet.

Regjeringspartiene fokuserte mer på å utnytte kapasitet hos ideelle og privat rehabilitering der den passer inn i planlagt oppgaveløsing og forhåndsdefinerte satsingsområder slik dette er bestemt av RHF, Bufdir og NAV. Det er i tillegg uenighet mellom regjeringspartiene om fremtiden til RHF. Kun Arbeiderpartiet ønsker å videreføre dagens modell.

Oppdatert