Gå til innholdet

Stortinget mener den ideelle velferden bør styrkes. Likevel opplever ideelle aktører som driver rusbehandling at pasienter mister tilgang til deres tilbud.
Faksimile av innlegget som stod på trykk i Dagsavisen 12.november 2018
De ideelle aktørene driver både poliklinisk behandling og døgnbehandling innenfor tverrfaglig spesialisert behandling (TSB), og begge behandlingsformene har vært rammet ulike steder i landet. Det har skapt forskjeller i hvilket tilbud som gis. Endringene sammenfaller i tid og sted med følgende utviklingstrekk:

■ Helse Midt-Norge regionale helseforetak har innført et finansieringssystem som gir hvert enkelt helseforetak en økonomisk ulempe ved å velge tilbud hos den ideelle aktøren, på tross av eksisterende rammeavtaler med det regionale helseforetaket. Det snakkes om at andre regionale helseforetak vil gjøre det samme.

■ Faginstanser som beslutter hvilket tilbud som skal gis til den enkelte pasient, såkalte vurderingsenheter, legges ned hos ideelle aktører og gjenstår nå nesten kun hos de samme helseforetakene som også driver tilbud i egen regi. Vi nærmer oss bukken og havresekken.

■ Det opprettes nye tilbud i offentlig regi som står i direkte konkurranse med etablerte tilbud drevet av ideelle aktører.

Vi er bekymret for en utvikling der det enkelte helseforetak opplever en økonomisk ulempe ved å henvise pasienter til ideelle aktører. I sin tur vil nivået over, det regionale helseforetaket, oppleve at det ikke er etterspørsel etter tilbudet kontrakten omfatter, og nedskalere eller avvikle. Vi mener at beslutninger om hvordan tilbudet innenfor rusbehandlingen skal videreutvikles må tas på grunnlag av faglige vurderinger, og ikke være utilsiktede konsekvenser av en måte å organisere seg på.

Ideelle tilbud representerer i dag noen av de fremste fagmiljøene og driver spesialistutdanning innen rusmedisin. For at folk med rusavhengighet skal få best behandlingstilbud, må den faglige vurderingen veie tyngst. Spørsmålet er tatt opp både med helseminister Bent Høie og lederen av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Vi håper partiene vil samle seg om gode forslag i forhandlingene om regjeringsplattform, slik at faglighet og mangfold kan bevares. Det er mange veier ut av rusavhengighet. Skal flest mulig lykkes, må behandlingstilbudene ha ulike tilnærminger.

Av: Inger Helene Venås (direktør Virke ideell og frivillighet), Jan Elverum (generalsekretær Blå Kors), Helmuth M. Liessem (generalsekretær CRUX), Jan Gunnar Skoftedalen (leder Fagrådet, rusfeltets hovedorganisasjon), Pernille Huseby, (fung. generalsekretær Actis)
Oppdatert