Gå til innholdet

Kronikk i Bergens Tidende 22.mai: Virksomhetsleder ved CRUX Kalfarhuset oppfølgingssenter Ragnar Tesdal, og biskop i Bjørgvin Halvor Nordhaug, kritiserer innstramningen i permisjonspraksisen for innsatte.

Høsten 2014 ble det innskjerpinger i permisjonsordningen, og mange innsatte kunne ikke lenger delta på arrangementer som før. Generelt innebar det at de kom senere i gang med sin rehabilitering, skriver innsenderne.
Permisjonspraksisen skal være fleksibel, men nå er ordningen så stram at rehabiliteringen blir svekket.

En jury bestående avbiskopen i Bjørgvin, ordføreren i Bergen og daglig leder i Kirkens Bymisjon tildelte for kort tid siden Johan Nordahl Brun-prisen til CRUX Kalfarhuset oppfølgingssenter. Erfaringen viser at mange av dem som jevnlig er i kontakt med Kalfarhuset, klarer seg over tid uten ny kriminalitet og/eller rusavhengighet.

Men etter innstrammingene i permisjonspraksisen i 2013 kan ikke Kalfarhuset lenger gi det gode tilbudet de en gang kunne.

På tross av innstrammingene har Kalfarhuset opprettholdt innsatsen mot innsatte under lukket soning gjennom ukentlige besøk og samtaler i ­fengselet. Men det kan ikke erstatte verdien av at de innsatte får komme ut av fengselet og delta i Kalfarhusets aktiviteter.

Kalfarhuset ble i sin tid startet av Kjell og Alfhild Grønner. Det var et pionérprosjekt for å hjelpe dem som sonet fengselsstraff i Bergen til et liv uten ­kriminalitet og rusavhengighet når de ble løslatt. Det dekket et stort behov som det tidligere ikke hadde vært fokusert nok på.

Arbeidet ble raskt anerkjent og satt pris på av de lokale fengselslederne. Det gjorde at ledelsen både i Bergen fengsel og i Region vest av Kriminal­omsorgen bidro til et godt ­samarbeid, og gode muligheter for de innsatte til å ta del i til­budene Kalfarhuset kunne gi dem.

Regelverket for permisjoner ble tolket ut fra hvilke muligheter det kunne gi til en god ­rehabilitering. Innsatte kunne begynne å delta på ulike arrangementer i Kalfarhuset når de hadde sonet én tredjedel av straffen, hvis fengselsledelsen vurderte at det var mulig å vise dem tillit.

De kunne delta i koret Bækka­lokket, eller kombinere deltakelse i Onsdagsgruppe med å være på Søndags­samlinger. Onsdagsgruppen har enkle aktiviteter som bowling, kino eller turer på Fløyen. Søndagssamlingene innebærer program med gjester som for eksempel Kari Hilde French, Vigdis Hjort eller artister med noe på hjertet, i tillegg til spennende musikk.

På denne måten fikk de tilknytning til et nettverk som var av stor betydning når de ble løslatt. Blant annet ble de kjent med personer som har klart den vanskelige overgangen fra fengsel tilbake til samfunnet, og fra rus til rusfrihet.

I 2013 ble Kriminalomsorgs­direktoratet opprettet, og de satte da søkelyset på like soningsforhold i hele landet. De oppdaget da at det i Region vest var en mer liberal praksis når det gjaldt korttidspermisjoner enn i resten av landet.

Høsten 2014 ble det inn­skjerpinger. Innsatte på avdelinger med høyt ­sikkerhetsnivå skulle bare få to korttids­permisjoner per måned. Til slike tiltak som Kalfarhuset kunne de fra nå av bare få én utgang i ­måneden. Den andre utgangen var forbeholdt besøk til familie og andre, eller private formål som lege, Nav og lignende.

Dette reduserte drastisk Kalfar­husets mulighet til å drive god rehabilitering. Fra 2012 til 2016 økte antall deltakere på Kalfarhuset fra 85 til 147, men i samme tidsrom gikk andelen deltakere som fikk begynne mens de var i lukket soning ­markant ned. Ikke én eneste kvinnelig innsatt fra lukket soning har kunnet delta på arrangementer gjennom korttidspermisjoner.

Innsatte kunne ikke lenger være med i Bækkalokket, fordi koret øver annenhver uke. Det ble også vanskelig å få delta på faglige samlinger som volds­program, samlivskurs og ­aktiviteter for de innsattes barn.

Generelt innebar det at de innsatte kom senere i gang med sin rehabilitering, og omfanget ble redusert. Fire timer i måneden var alt som nå ble stilt til rådighet.

I talen som ble holdt ved utdelingen av Johan Nordahl Brun-prisen, kritiserte biskopen denne utviklingen:

« CRUX Kalfarhuset er et fargerikt og levende uttrykk for bekjennelsen til menneskeverdet som vi liker å tro at alle står sammen om og vil arbeide for å realisere. Da er det også viktig at samfunnet legger gode rammebetingelser for at innsatte i våre fengsler kan få en god inngang i fellesskapet når de kommer ut.

Det er dessverre ikke alltid tilfellet. Våre myndigheter, nærmere bestemt Kriminalomsorgsdirektoratet, har strammet inn permisjonspraksisen innen kriminalomsorgen. Slik har de gjort det vanskeligere for de innsatte å ta del i de aktivitetene som en institusjon som CRUX Kalfarhuset tilbyr.

Dette har ødelagt mye for senterets arbeid, og fremstår som en trist og feilslått politikk drevet frem mer av tanken om straff som gjengjeldelse enn som rehabilitering. Jeg håper at myndighetene her vil legge om kursen og vende tilbake til en mer åpen praksis.»

Dette var ikke første forsøk på å snu utviklingen. Allerede i desember 2015 vedtok Stortinget følgende: «Stortinget ber regjeringen sikre at regelverket knyttet til permisjoner fra ­soning praktiseres fleksibelt slik at rehabiliteringstilbud i regi av frivillige organisasjoner kan gjennomføres under sonings­perioden.»

En skulle tro dette ville bidra til en oppmyking av praksis. Men Kriminalomsorgs­direktoratet endret ikke sine instrukser én millimeter. Holdningen var tydeligvis at Region vest hadde tatt seg altfor store friheter i årene før. Nå skulle man også der bli satt på plass. Det var ikke behov for noen form for opp­myking.

Som henholdsvis leder av CRUX Kalfarhuset oppfølgingssenter og biskop i Bjørgvin vil vi be Justisdepartementet og Kriminalomsorgsdirektoratet om å sørge for rammebetingelser som kan gi bedre muligheter for rehabilitering av innsatte. Det vil bety store samfunnsmessige gevinster og gi innsatte bedre muligheter for å klare seg uten tilbakefall når de blir løslatt.

Ragnar Tesdal, virksomhetsleder ved CRUX Kalfarhuset oppfølgingssenter
Halvor Nordhaug, biskop i Bjørgvin 
Oppdatert