Gå til innholdet

Kirkens Sosialtjeneste uttalte seg nylig på Dagsrevyen om regjeringens forslag til Fritt Behandlingsvalg. Her uttdyper generalsekretær Liessem standpunktene. 

Dagsrevyen 16.06.14
Det foreligger et omdiskutert forslag fra Regjeringen som nå er ute på høring. Der foreslås det at pasienter kan velge mellom flere leverandører og behandlingsplasser utover dem som er med i fritt sykehusvalg. Hensikten er at køene skal bli kortere. Reformen som nå er på høring, skal ifølge statsråd Bent Høie (H) virke fra 2015 og utvides fra 2016. I dag er det rundt 20 000 mennesker som står på venteliste for behandling i psykisk helsevern, og ca
2 000 innen TSB.

Om fritt behandlingsvalg på Dagsrevyen 
16.juni ble generalsekretær Helmuth M. Liesem og fagleder ved Bergfløtt Behandlingssenter, Ole Petter Jupskås intervjuet av NRK Dagsrevyen om fritt behandlingsvalg (10 min. inn i sendingen).

- Kirkens Sosialtjeneste er positive til tiltak som kan bidra til å redusere ventetiden for våre pasientgrupper. At pasientene får større valgfrihet, og leverandørene får mulighet til å bygge ut tilbudet i takt med etterspørselen er også bra. I tillegg har mange av leverandørene en trygghet fra før gjennom avtaler med staten som er opprettet gjennom anbudsinstituttet, sier generalsekretær Helmuth M. Liessem.

Går ut over kvaliteten
- Problemet er at det i høringsnotatet står tydelig at prisen på tjenestene i den nye ordningen skal ligge under prisen som oppnås i anbud. Dette gjør det lite attraktivt for Kirkens Sosialtjeneste å tilby mange nye plasser i Fritt behandlingsvalg. Jeg blir også betenkt hvis andre leverandører innen TSB og psykisk helse kommer til å tilby en større andel av sin behandlingskapasitet på et slikt grunnlag. Når staten tilbyr en underpris, oppstår det en ubalanse mellom inntekter og kostnader, under forutsetning av at kvaliteten på tjenestene beholdes, mener Liessem.

Redd for usøriøse aktører
Han er også redd for at ordningen kan åpne opp for useriøse aktører som tilbyr dårlige tjenester til en billig penge for staten. - Det gjenstår å se om kvalitetskrav innenfor Fritt behandlingsvalg blir fulgt opp, og om det blir tilstrekkelig tilsyn og oppfølging av leverandørene med tanke på kvalitet, sier Liessem.

På helsefeltet tilbyr Kirkens Sosialtjeneste behandling for mennesker med schizofreni/psykose-problematikk og for unge rusavhengige. Disse er i sårbare livssituasjoner og har behov for forutsigbarhet, tid og kvalitativt god behandling i en virksomhet som har et aktivt forhold til et verdigrunnlag som fremmer pasientens interesser.

- Regjeringen har et mål om at mennesker med psykiske vansker og rusavhengighet skal leve et verdig og mest mulig vanlig liv. Da må de også legge til rette for kvalitet i behandlingen, og følge opp at leverandørene leverer på dette, mener Liessem.

De menneskelige og samfunnsmessige kostnadene for dårlig behandling innen TSB og psykisk helse kan vise seg å være langt større innsparingene en får ved underprising i den nye ordningen. I beste fall vil forslaget redusere ventetiden noe. I verste fall åpner den opp for useriøse aktører som ingen trenger, aller minst pasientene, understreker Liessem. 

Oppdatert