Gå til innholdet

Forebyggende og aktiv bostedsosial innsats kan bedre livet for personer i en ustabil livssituasjon, og spare samfunnet for kostnader. Det viser rapporten fra NIBR om Kommunal- og samfunnsøkonomiske effekter av boligsosial politikk.

NIBR-rapporten "Kommunal- og samfunnsøkonomiske effekter av boligsosial politikk" setter fokus på i hvilken grad det er økonomisk gunstig for kommuner å øke innsatsen i det boligsosiale arbeidet. Staten stiller en rekke virkemidler til disposisjon for kommunene, men det er kommunene som iverksetter den boligsoisale politikken. Kan det være økonomisk gunstig for en kommune å øke nivået og omfanget av ulike tjenester innenfor det boligsosiale arbeidet utover det som er satt som minstekrav? Spørsmålet belyses i rapporten "Kommunal- og samfunnsøkonomiske effekter av boligsosial politikk" som er utarbeidet på oppdrag fra Husbanken.

Gjennom seks konstruerte klienthistorier med "gode" og "dårlige" forløp viser forskerne Rolf Barlindhaug, Katja Johannessen og Evelyn Dyb både hvordan politikken kan endre individenes livshistorier og de økonomiske effektene for kommune og stat.

Narvarsete vil se boligsosialt arbeid i sammenheng med andre velferdsområder
- Rapporten peker på at det finnes en rekke tilfeller hvor aktivt og koordinert bostadsosialt arbeid ikke bare er positivt for den enkelte, men at det også er lønnsomt for stat og kommune, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete i en pressemelding.

- I rapporten kommer det frem at boligsosialt arbeid kan redusere samfunnet sine kostnader til blant annet fengselsopphold, institusjonsopphold, døgnovernatting og trygdekostnader. Det kan òg medvirke til at personer kommer i jobb, noe som gir økte skatteinntekter. Rapporten tydeliggjør at en bør se boligsosialt arbeid i sammenheng med andre velferdsområder som arbeid, rus, psykiatri, integrering og kriminalitet. Det er nødvendig for at offentlige instanser i økende grad skal ta hensyn til kostnadsinnsparinger i andre instanser eller innsparinger som kommer langt fram i tid, sier Narvarsete.

Oppdatert