Gå til innholdet

Kongen i statsråd har 14.desember nedsatt et offentlig utvalg som skal gjennomgå den særnorske delen av regelverket om offentlige anskaffelser, og foreslå nytt regelverk på området. Hensikten er forenkling og fleksibilitet.

Generalsekretær Helmuth M. Liessem
- Jeg har fått en rekke tilbakemeldinger på at reglene er for kompliserte, byråkratiske og vanskelige å bruke. Det er viktig at regelverket legger til rette for kostnadseffektive innkjøp og ikke skaper unødig administrasjon og tidsbruk, sier statsråd Rigmor Aasrud i en pressemelding i dag.

En ære og et stort ansvar
- Det er en ære å bli oppnevnt til dette utvalget som skal jobbe med en så viktig sak. Det handler om rammebetingelser for hele ideell sektor. Det er også et stort ansvar, og jeg sitter som medlem i dette ekstpertutvalget som eneste representant for ideell sektor, sier genrealsekretr i Kirkens Sosialtjeneste Helmuth M. Liessem.

Hva er utvalgets oppgave?
- Utvalget skal gjennomgå de særnorske reglene for offentlige anskaffelser, og erfaringene med bruken av dette. Arbeidet skal også sees i lys av at EU er i ferd med å endre anskaffelsesdirektivet, og sannsynligvis vil ha ferdig en revisjon av dette i løpet av våren 2013. Det som utvalget kommer frem til kan få stor betydning. Det kan få konsekvenser for hvordan det offentlige legger opp anskaffelser blant annet innen barnevern, rus og psykiatri, sier han.

- Ideelle organisasjoner og tiltak er under stadig press fra det offentlige på den ene siden, og kommersielle aktører på den andre. Derfor er det viktig at vi samler oss rundt felles anliggender og gjør det vi kan for å bygge opp en sterk sektor og hindre flere nedleggesler av gode ideelle virksomheter. 

Utvalgets medlemmer
  • Inger Roll-Matthiesen, advokat, Oslo (leder)
  • Dag Strømsnes, avdelingsdirektør i Difi, Oslo
  • Kurt Richard Brekke, professor i økonomi ved Norges Handelshøyskole, Bergen
  • Gro Amdal, advokat og medlem av Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa), Stavanger
  • Lars Johan Frøyland, logistikk- og innkjøpssjef i Helse Vest, Stavanger
  • Nina Ramstad Aatlo, advokat i KS, Oslo
  • Arnhild Dordi Gjønnes, advokat i NHO, Oslo
  • Henrik Renner Fredriksen, advokat i Hovedorganisasjonen Virke, Oslo
  • Marianne Breiland, rådgiver i LO, Oslo
  • Helmuth Liessem, generalsekretær i Kirkens Sosialtjeneste
Mandatet til utvalget 
Oppdatert