Gå til innholdet

Styret i Helse Sør-Øst RHF besluttet 7.februar at det skal bli et tettere samarbeid mellom helseforetakene og privat sektor.

Logo Helse Sør-Øst RHF
I "Delstrategi for utvikling av tettere samarbeid mellom helseforetakene og private" har Helse Sør-Øst RHF nå gitt klare føringer for at det skal innføres tidsubegrensede (løpende) avtaler, også innen psykisk helsevern når nye avtaler med ideelle leverandører skal inngås fra 1.januar 2015. Dette er et viktig strategisk valg for å sikre forutsigbarhet, både for organisasjonene med tanke på framtidig faglig oppbygging og investeringer, og for pasienter og den behandling som skal gis.

Positivt for Kirkens Sosialtjeneste
-Vedtaket som nå er gjort er godt nytt for Kirkens Sosialtjeneste. Disse føringene vil også etter all sannsynlighet gjelde for andre helseregioner. Helse Vest vil med stor sannsynlighet følge samme praksis som Helse Sør-Øst RHF. Denne praksisen er helt i tråd med, og en oppfølging av de politiske styringssignalene som helseminister Jonas Gahr Støre har kommet med ved flere anledninger, påpeker Asbjørn Sagstad, seksjonssjef i Kirkens Sosialtjeneste. Helse Sør-Øst RHF viser selv til Samarbeidsavtalen som nylig ble inngått mellom Regjering og ideell sektor som førende.

Langsiktig påvirkningsarbeid gir resultater
-Beslutningen som er tatt i Helse Sør-Øst RHF er veldig gledelig. Dette er noe ideell sektor har jobbet for i flere år, nemlig å bli betraktet som reelle samarbeidspartnere og ikke kun som leverandører, sier Sagstad. -Vedtaket er også interessant fordi vi ser den samme utviklingen på barnevernsfeltet. Der har Regjeringen nylig bestemt (tildelingsbrevet til Bufdir 2013) at det skal innføres langsiktige avtaler for de ideelle som erstatning for de tidsavgrensede kontraktene. Myndighetene omtaler nå de ideelle som samarbeidspartnere og har begynt å snakke om ”partnerskap” mellom offentlige myndigheter og ideell sektor på barnevernsfeltet, sier Sagstad.

Tettere samarbeid
Helse Sør-Øst RHF sier at de er opptatt av å gi befolkningen et best mulig og likeverdig tilbud innenfor ressursene som er til rådighet. Det er pasientens behov som skal være førende for utviklingen av helsetjenestetilbudet i regionen. - Det betyr at vi må finne en god balanse mellom det tilbudet vi trenger fra private og selv bygger opp i våre egne helseforetak. For å klare dette er det viktig å få til et tettere samarbeide mellom helseforetakene og private leverandører og institusjoner, sier sier direktør for eksterne helsetjenester, Stig Grydeland i en pressemelding.

-De ulike private leverandørene har over tid vist vilje og evne til utvikling i tråd med spesialisthelsetjenestens behov. Vi ser at vi fortsatt kan utvikle dette videre og ønsker nå et tettere samarbeid med private som tilbyr helsetjenester. Det innebærer blant annet involvering av de private aktørene i faglig utvikling, pågående forskning og på sikt undervisning, sier Grydeland.
Oppdatert