Gå til innholdet

14.februar møtte generalsekretær Helmuth M. Liessem kommende partileder i KrF, Knut Arild Hareide.

Knut Arild Hareide inviterte ulike organisasjoner til lyttemøte. Foto: krf.no
– Kirkens Sosialtjeneste fikk en invitasjon til å komme på et uformelt ”lyttemøte”. Hareide ønsket å få innspill på saker som sentrale aktører vektlegger. Jeg ga han konkrete råd om saker han bør prioritere og fremme politisk, sier generalsekretær Helmuth M. Liessem.

Nedbygging av ideelle virksomheter
- Mitt hovedfokus i møtet var nedbygging av ideelle virksomheter innen barnevern og helse. Jeg trakk frem to drivkrefter for det slik jeg ser det, nemlig konkurransevilkårene og kontraktsforholdene. Staten bruker sin posisjon som enebestiller og presser prisen ned i forhandlingene. Vår erfaring er at det er pris som er fokuset. På grunn av vårt historiske samarbeid med det offentlige, har vi pensjonsforpliktelser som private, kommersielle aktører ikke har. Staten har også flere, delvis problematiske, roller i markedet. Tar vi barnevernet som eksempel, så har Bufetat roller som både enebestiller, ’prisfastsetter’ og styrer av etterspørsel, samtidig som de sitter med informasjon om markedet som er vanskelig tilgjengelig for private aktører. Når staten i tillegg opptrer som konkurrent, er det vanskelig å opprettholde de ideelles plass, sier Liessem.

All risiko er lagt på tilbyder
I dag har "rammeavtaler" tatt over for "fastavtaler". Det betyr at all risiko er lagt på leverandør. - Vi må sitte klar med både bygg og fagmiljø i tilfelle vi får henvisinger. Dette er en endring fra tidligere, hvor fastavtaler med krav til produksjon fordelte risikoen mellom partene. Systemene, prisfokuset og rammeavtaler gir en uforutsigbarhet som er med på å bygge ned private, ideelle virksomheter, mener Liessem.

Hvilke råd ga du til Knut Arild Hareide?
- Det må bli et tydeligere skille mellom staten som bestiller og leverandør. Ideell sektor må skjermes ved egne konkurranser forbeholdt ideelle aktører. Unntaksregelen, som gir mulighet for dette, må brukes i mye større grad. Jeg ba Hareide kjempe for :
  • like forpliktelser knyttet til lønns- og pensjonsvilkår for alle tilbydere
  • å sikre at det offentlige ikke bygger opp nye plasser i et geografisk område hvor det er ledige plasser ved ideelle tiltak, eller hvor ideelle har tapt en anbudskonkurranse innen samme tjenesteområde
  • at ideelle virksomheter kun skal ha fastavtaler med en avtaletid på minst 8 år og oppsigelsestid på 1 år.
- Dette gir både forutsigbarhet for pasienter og brukere, og i forhold til kompetansebygging og investeringer i virksomhetene. 

Kirkens Sosialtjeneste var invitert til "Lyttemøte" sammen med:
  • HSH
  • RødeKors
  • Norges Idrettsforbund
  • Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
  • Frivillighet Norge
  • Norske Kvinners Sanitetsforening.
Oppdatert