Gå til innholdet

Stortingsmelding oppsummerer høringssvar om Stoltenbergutvalgets rapport om narkotika.

Stoltenbergutvalgets rapport
Høsten 2011 ga Kirkens Sosialtjeneste en høringsuttalelse til Stoltenbergutvalgets rapport om narkotika. Nå har høringsuttalelsene blitt publisert som Vedlegg 1 til Meld. St. 30 En helhetlig rusmiddelpolitikk, som ble lagt frem fredag 22.juni.

Her er Kirkens Sosialtjenestes høringsuttalelser:

Forslag 8: Prioriter midler til forskning om hvilke forebyggingstiltak som gir best resultater
Det er bred enighet om å prioritere midler til forskning, men uenighet om hvilken type forskning som skal prioriteres.

Kirkens Sosialtjeneste mener det også bør settes av midler til mer forskning på hvilken behandling som virker for ulike pasientgrupper innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB). En del av den evidensbaserte kunnskapen vi har på feltet i dag kommer fra rusinstitusjonenes egne resultatundersøkelser. Disse er viktige, men det vil heve kvaliteten på nye studier dersom større forskningsmiljø gis mulighet til systematisk forskning på feltet.

Forslag 9: Etabler mottaks- og oppfølgingssentre over hele landet ? (MO-sentre)
Flere av høringsinstansene støtter intensjonene i forslaget, men flertallet går i mot forslaget. Hovedbegrunnelsen er at forslaget er i strid med samhandlingsreformen, og at forslaget representerer en form for særomsorg. De som støtter forslaget, fremhever at samling av ansvaret på et forvaltningsnivå (staten) vil bidra til bedre helhet i tjenestetilbudet og skape forutsigbarhet i finansieringsansvaret.

Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste mener at ideen med MO-sentre er grunnleggende god og slutter seg til mange av elementene som tilgjengelighet, differensiering og sammenheng i tjenestene. Dette krever imidlertid at hele tiltakskjeden er på plass og fungerer, samt at samhandlingen mellom de ulike tjenestene kvalitetssikres. Det er avgjørende for feltet at en tar vare på de private, ideelle virksomhetenes plass i tjenestene for rusavhengige både på 1. og 2. linjenivå. Det er en mangel ved rapporten at dette ikke er gjort rede for, slik vi ser det.

Forslag 13: Samle økonomisk og faglig ansvar for mottak, behandling og langsiktig oppfølging på ett forvaltningsnivå
Det er stor uenighet knyttet til forslaget, som en naturlig følge av synet på forslaget om opprettelse av MO-sentre.

Slik Kirkens Sosialtjeneste ser det, vil en statlig ansvarsmodell være et godt utgangspunkt for likeverdige og tilgjengelige tjenester til befolkningen. Dette plasserer ansvaret ett sted, gir grunnlag for tilpassede tjenester utover hele landet, samt at det vil lette innsamling av ulike typer data som kan gi kunnskap om tjenestene og hvordan de oppleves av befolkningen. Et tilleggsargument for en statlig tilknytningsform er dessuten at tjenestene blir mindre sårbare for svingninger i kommunenes økonomi. MO-sentrene vil uansett forvaltningsnivå kreve betydelige tilleggsbevilgninger knyttet til investeringer og drift. De økonomiske behovene bør derfor utredes nærmere og sikres bred politisk støtte dersom reformen skal kunne realiseres og være bærekraftig.

Les rapporten og høringsuttalelsene. 
Oppdatert