Gå til innholdet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har gjennomført den første brukerundersøkelsen blant barn og unge over ni år i statlige og private barneverntiltak.

Utdrag fra artikkel i Vårt Land om saken
Aldri før har så mange barn og unge evaluert tilbudet sitt, og det er de ideelle organisasonene som kommer best ut. 815 barn og unge over ni år har besvart undersøkelsen. I følge firmaet som gjennomførte undersøkelsen, Rambøll Management Consulting, er svarprosenten for lav til å trekke konklusjoner for alle barnevernsbarn.

Undersøkelsen til Bufetat viser at nesten 7 av 10 barn som bor på institusjon har det bra og føler seg trygge. Det betyr samtidig at 34 prosent av barna i institusjoner er uenige i at de har det bra, og 29 prosent er uenige at de føler seg trygge.

Små forskjeller på statlige og private institusjoner
I undersøkelsen ble barna blant annet bedt om å si hvor enig de er i påstanden: "Alt i alt har jeg det bra her jeg bor nå". Blant dem som bor på institusjon drevet av en ideell organisasjon sier 68 prosent seg enig i påstanden. 30 prosent sier seg ikke enige. På de statlige institusjonene svarer 64 prosent at de alt i alt har det bra. 35 prosent sier at de ikke har det bra. 60 prosent på institusjon med privat eier sier at de er enig i påstanden. Her svarer 38 prosent at de ikke har det bra.

Kirkens Sosialtjeneste om undersøkelsen i Vårt Land
Mandag 7.mars lagde Vårt Land en sak på undersøkelsen, og kontaktet Kirkens Sosialtjeneste for en uttalelse. Der stod det: "Kirkens Sosialtjeneste er en av de største ideelle aktørene innen barnevern. Generalsekretær Helmuth Liessem synes det er fint at flertallet av barna trives på deres institusjoner, men minner om at det er et stykke fra 68 prosent til 100 prosent tilfredshet. -Vi jobber selvfølgelig bevisst for at barna ved våre institusjoner skal ha det bra. Kanskje er dette et tegn på at vi lykkes ganske bra med det. Men vi jobber også hele tiden med å bli bedre, understreker Liessem".

Bufdir utvikler brukerstrategi
– Resultatene er ærlige, tydelige og viktige for det videre arbeidet med å heve kvaliteten i barnevernet, skriver Bufdir på egne hjemmesider. – Å spørre barna er den eneste måten å bli bedre på. Hvordan de som mottar tilbudet vårt opplever det, og hvordan det fungerer er avgjørende å vite. Derfor skal vi gjennomføre slike undersøkelser hvert år, sier Mari Trommald, direktør for Bufdir. - Vi utvikler nå en brukerstrategi som skal sikre barna medvirkning og innsyn i deres sak. Dette handler også om hvordan vi forholder oss til barna, hvordan vi møter dem, og hvordan vi jobber for å bygge gode relasjoner til det enkelte barn. Barn og unge skal aktivt involveres i forbedringsarbeidet, resultatene skal diskuteres i alle våre tiltak, og barnas forslag til forbedringer skal tas på alvor, sier direktøren i Bufdir.

Fakta om dem som svarte på undersøkelsen
53 prosent gutter og 47 prosent jenter
42 prosent av barn og unge i barneverninstitusjoner
44 prosent av barn og unge i statlige fosterhjem
Målgruppe: barn og unge i statlige og private barneverninstitusjoner, statlige fosterhjern og i MST (Multisystemisk terapi, foreldrestøttende tiltak).

Kilder: vl.no og barnevernet.no
Oppdatert