Gå til innholdet

Vil videreføre Samarbeidsavtalen mellom regjeringen og ideell sektor.

Foto: Randi Bjelland, Frelsesarmeen
Fredag 21.februar møtte helseministeren Ideelt Nettverk (IN) som består av ideelle aktører innen helse- og sosialområdet. Kirkens Sosialtjeneste er en del av IN. På møtet ga helseminister Høie uttrykk for at han ønsker både offentlige, private og ideelle aktører. Han ser på ideell sektor som en selvstendig kraft i samfunnet, og ikke bare et supplement til offentlige eller kommersielle tjenester. De ideelle organisasjonene har en viktig rolle som engasjerte, innovative bidragsytere til velferdsfeltet, som garantister for brukermedvirkning, som talerør for brukere/pasienter, og konstruktive kritikere av regjeringens politikk.

Samarbeidsavtalen videreføres

Helseminister Bent Høie var tydelig på at regjeringen ønsker å videreføre samarbeidsavtalen som Stoltenberg-regjeringen inngikk med ideell sektor. Regjeringen ønsker en bredt forankret avtale og er nå i gang med en intern avklaring om hvordan avtalen skal være.

Helmuth-Liessem- Jeg synes dette er oppmuntrende signaler fra statsråden. Samarbeidsavtalen tydeliggjør en intensjon og en retning for samarbeidet med de ideelle, og sikrer oss jevnlige dialogmøter med politisk ledelse fra flere departement med betydning for vår virksomhet, sier generalsekretær Helmuth M. Liessem.

Nytt EU-direktiv skapte debatt
I februar vedtok EU et nytt direktiv. Det tillater ikke å ha egne anbudskonkurranser for ideell sektor for kjøp over 750 000 euro. Høie poengterte at regjeringen har gjort det de kunne for å formidle Norges bekymring for konsekvensene av dette, men protestene førte ikke fram. Regjeringen jobber nå med å finne ut hvordan ideelle aktører kan ivaretas innenfor de nye reglene.

- Ideelle virksomheter er forskjellig både fra offentlige og kommersielle aktører, og trenger særlige rammebetingelser som ivaretar dette, poengterer Helmuth M. Liessem. - Unntaket er viktig for å sikre samfunnet de ideelle organisasjonenes plass på helse- og sosialområdet. Jeg opplever at den forrige regjeringen ikke gjorde nok for å få unntaket inn i det nye direktivet. Denne regjeringen virker også passive når de godtar juristenes tolkning av regelverket uten å ta opp kampen med EU. Unntaket har vært prøvd av ESA i 2009, og ble da vurdert til ikke å være i strid med EØS-avtalen, eller de generelle prinsippene i regelverket. Regjeringen må nå etablere en egen politikk for hvordan den ønsker å oppnå sin målsetting om å sikre ideelle organisasjoner gode rammebetingelser, sier Liessem.
Oppdatert