Gå til innholdet

Ideelt Barnevernsforum inviterte til debattmøte 30.mai om barnevernsreformen som skal stortingbehandles i neste uke.

I debatten deltok f.v statsråd Solveig Horne (FrP), Mette Tønder (H), Geir Jørgen Bekkevold (KrF), Hege Liadal (Ap), Kjersti Toppe (Sp) og Morten Wold (Frp). Venstre og SV meldte forfall. Ordstyrer var Stien Aabø. Foto: Silje Eide/Krigsropet
Kilde: Mia Paulsen, Fontene

– Det er flott å prioritere forebygging. Men det må følge penger med barnevernsreformen. Den må fullfinansieres, og vi må sørge for at pengene brukes til det de skal, sa KrF-representant Geir Bekkevold da stortingspolitikere debatterte forslaget til ny barnevernslov.

Ideelt bar­ne­verns­fo­rum, som rep­re­sen­te­rer ideel­le or­ga­ni­sas­jo­ner i bar­ne­ver­net, had­de in­vi­tert til de­batt om bar­ne­verns­re­for­men som skal stor­tings­be­hand­les i nes­te uke. Den skal et­ter pla­nen tre i kraft fra 2020.

Iføl­ge lov­fors­la­get skal kom­mu­ne­ne over­ta mer av ans­va­ret for bar­ne­ver­net, og den stat­li­ge bar­ne­vern­se­ta­ten Bu­fe­tat (Bar­ne- ung­doms- og fa­mi­li­ee­ta­ten) vil der­med få mind­re å gjøre. Fi­nan­si­e­rin­gen leg­ger opp til at det skal lønne seg for kom­mu­ne­ne å fo­re­byg­ge, me­ner bar­ne- og li­kes­til­lings­mi­nis­ter Sol­veig Hor­ne, uten å bruke or­det «full-» om fi­nan­si­e­rin­gen.

Fryk­ter ef­fek­ten av øko­no­mi-in­sen­ti­ver
– Jeg får en dår­lig føl­else når øko­no­mi og ik­ke fag­lig­het og til­lit skal avgjø­re hvil­ket til­tak som vel­ges. Øko­no­mis­ke in­sen­ti­ver vir­ker av og til på en måte som er lite vak­ker, sa Sen­ter­par­ti­ets Kjers­ti Top­pe. Hun un­derst­re­ket at det al­l­tid vil være barn som tren­ger ins­ti­tus­jonsp­las­ser, og at øko­no­mis­ke in­sen­ti­ver vil kun­ne gå uto­ver til­bu­det til dis­se bar­na.

Kom­mu­ne­ne får en større del av res­sur­se­ne, og vil måt­te be­ta­le mer for ins­ti­tus­jonsp­las­ser og and­re in­ng­ri­pen­de til­tak. Det skal ins­pi­r­ere dem til å skape eg­ne til­tak. Valgf­ri­he­ten blir større, og kom­mu­ne­ne vil få et mer likt til­bud over hele lan­det, hev­der Hor­ne.

Ar­bei­der­par­ti­ets Hege Li­dal, som selv er fra Ut­si­ra, pek­te på de store forsk­jel­le­ne i kom­mu­nestør­rel­ser og men­te at de mins­te kom­mu­ne­ne ik­ke er klare til å ta mer ans­var.

– Vi må ik­ke set­te kom­mu­ne­ne i en si­tua­sjon hvor de ik­ke har råd til et godt vern av sine barn, sa Li­dal, som el­lers me­ner det er en god ide at den som vel­ger til­tak og­så er den som be­ta­ler for det. Det vil si kom­mu­nen iføl­ge lov­fors­la­get.

Vil ha kont­roll på kom­mer­si­el­le
Men hvor stor an­del av til­by­der­ne i bar­ne­ver­net skal være kom­mer­si­el­le?

– Det er en for­del å ha både pri­va­te og of­fent­li­ge aktø­rer i bar­ne­ver­net. Det gir mer mang­fold og økt mu­lig­het til at barn kan få den hjel­pen de tren­ger, me­ner Hor­ne.

Hun me­ner det ik­ke er noe i vei­en for at kom­mer­si­el­le aktø­rer tar ut ut­byt­te av pen­ger til bar­ne­vern.

– Men det of­fent­li­ge skal ik­ke be­ta­le mer enn nødven­dig for tje­nes­te­ne, sa hun.

– Ut­byt­tet må beg­ren­ses og vi må ha bed­re kont­roll så in­gen kan be­ri­ke seg vel­dig på bar­ne­vern, sup­p­ler­te par­ti­fel­le Mor­ten Wold. Han me­ner at lønns- og ar­beids­vil­kår bør være like i kom­mer­si­el­le sel­skap og ideel­le or­ga­ni­sas­jo­ner.

Og­så Ar­bei­der­par­ti­ets Hege Li­dal vil­le se på mu­lig­he­ten for å beg­ren­se ut­byt­te av bar­ne­vern.

– Og det of­fent­li­ge bør prio­ri­t­ere ideel­le til­by­d­ere, la hun til.

Stats­rå­den på­pek­te at slike prio­ri­te­rin­ger skjer i dag, si­den det er skjer­me­de an­buds­kon­kur­ran­ser for ideel­le, og de og­så kan del­ta i kon­kur­ran­ser med kom­mer­si­el­le sels­ka­per.

– Det­te kan fo­rank­res po­li­t­isk, på­pek­te Geir Bek­ke­vold og vis­te til po­li­tis­ke ved­tak i Os­lo om å prio­ri­t­ere ideel­le til­by­d­ere.

Ik­ke greit å ta ut overs­kudd
– Det er ik­ke greit med pro­fitt av bar­ne­vernt­je­nes­ter. Å ta ut pro­fitt av sko­ler er for­budt, da blir det feil å få ut­byt­te av bar­ne­vern, men­te Kjers­ti Top­pe. Hun ad­var­te mot at Nor­ge nå er blitt et at­t­rak­tivt mar­ked for store in­ter­nas­jo­na­le kom­mer­si­el­le sels­ka­per som sel­ger vel­ferdst­je­nes­ter, og min­net om at Sen­ter­par­ti­et har gått inn for at 25 pro­sent av bar­ne­vernst­je­nes­te­ne skul­le utfø­res i regi av ideel­le or­ga­ni­sas­jo­ner.

Hun ad­var­te og­så mot å få pri­va­te kom­mer­si­el­le sels­ka­per inn i saks­be­hand­l­ing og ut­red­n­ing.

– Det blir buk­ken og hav­re­sek­ken, sa hun.

Geir Bek­ke­vold på­pek­te at kor­te kont­rak­ter på­vir­ker kon­kur­ran­sen.

– Det blir lite fo­rut­sig­bar­het, og der­med vå­ger ik­ke til­by­de­ren å in­ves­t­ere for fram­ti­da, sa han.

Høy­res Met­te Tønder, som er sak­sordfø­rer i Stor­tin­get for bar­ne­verns­lo­ven, sa seg lei av å høre om at de store kom­mer­si­el­le sels­ka­pe­ne skvi­ser de små.

– Det er ekst­remt dum re­to­rikk, sa hun og var lei seg på veg­ne av pås­tåt­te skvi­s­ere.

Vil ha bar­ne­ver­net vekk fra mar­ke­det
Vil­de Adolf­sen, som er påt­rop­pen­de le­der i Lands­fo­re­nin­gen for bar­ne­verns­barn, me­ner fors­la­get gir en god fo­renk­l­ing av re­gel­ver­ket.

– Men selv om det er man­ge pri­va­te aktø­rer som hol­der høy stan­dard, pas­ser bar­ne­vernt­je­nes­ter dår­lig for å sel­ges på mar­ke­det. Vi ønsker ik­ke at kom­mer­si­el­le sels­ka­per skal ta ut ut­byt­te fra bar­ne­ver­net. Det blir som å si at ei­er­ne får kjøpe seg som­mer­bo­lig i Spa­nia i ste­det for at et bar­ne­verns­barn får ny ta­pet på veg­gen, sa hun.

Kuns­tig å lov­fes­te kjærlig­het
LfB er glade for at barn skal få rett til bar­ne­vern og mer med­virk­n­ing.

Men ret­ten til et­ter­vern er ik­ke styr­ket.

– Et­ter­vern er helt avgjø­ren­de for å lyk­kes, sa Vil­de Adolf­sen.

Bar­ne­verns­barn skal møte kjærlig­het i bar­ne­ver­net, kre­ver lov­fors­la­get.

Men det­te sy­net de­les ik­ke av Lands­fo­re­nin­gen for bar­ne­verns­barn. Et kuns­tig fors­lag, me­ner de.

– Det er un­der­lig å in­nfø­re kjærlig­het i en vel­ferds­lov. Rett til om­sorg og til å møtes av an­sat­te med re­las­jons­kom­pe­tan­se er mer hånd­fas­te og mind­re abst­rak­te beg­re­per. Å job­be med bar­ne­vern kre­ver en­gas­jer­te voks­ne som kan strek­ke seg, sier Vil­de Adolf­sen.


Oppdatert