Gå til innholdet

Rett før jul sikret et stortingsflertall en mer fleksibel håndheving av permisjonsreglene for innsatte. Kirkens Sosialtjeneste har engasjerte seg sterkt i denne saken.

Foto: Ragnar Tesdal, Kalfarhuset oppfølgingssenter
Da fengslene på vestlandet strammet inn på permisjonsreglene til innsatte, jobbet Kirkens Sosialtjeneste mot ulike hold for at de fortsatt kan nyttigjøre seg rehabiliteringstilbudet utenfor murene.

- Vi var svært kritisk til vedtaket og kontaktet Kriminalomsorgsdirektoratet, pressen og politiske myndigheter, sier seksjonssjef ved hovedkontoret Ruth Ingrid Ulstein Bøe. Hun forteller at det ble sendt brev til Kriminalomsorgsdirektoratet for å få dem til å se på muligheten for en mer fleksibel håndheving av regelverket.

- Svaret derfra var nedslående. De støttet fengselets strenge praksis og argumenterte med at reglene måtte håndheves likt, sier Ulstein Bøe.

Ønsket lik praksis
Regiondirektør for Kriminalomsorgen region vest, Per Sigurd Våge, forklarte innstrammingene slik til Bergens Tidende i oktober:
- Bak det hele ligger det til grunn en sikkerhetsvurdering. Inspeksjonen vår viste at fengslene har tolket lovteksten for fritt. Praksisen avviker også fra andre regioner, både for åpen og lukket soning.

Bergens Tidende fulgte saken
Avisen Bergens Tidende kjørte flere oppslag om saken. I èn av artiklene ble en tidligere deltaker ved Kalfarhuset oppfølgingssenter i Bergen intervjuet. Det ble også virksomhetsleder Ragnar Tesdal, som poengterte blant annet dette:

- I realiteten må innsatte nå velge mellom å besøke barna sine i permisjonen, eller å delta på arrangementer som hjelper dem til å unngå ny kriminalitet. Det paradoksale er at regjeringen sier de vil styrke rehabiliteringen av innsatte, mens de samtidig underminerer tilbudet vårt. Innstrammingen ødelegger hele modellen vi arbeider etter, og vil føre til mer tilbakefall til kriminalitet.

Stortingsflertall støtter fleksibelt permisjonspraksis
Etter oppfordring fra Kirkens Sosialtjeneste fulgte Krfs representant i justiskomiteen Kjell Ingolf Ropstad opp saken. Komiteens flertall (Ap, KrF og Sp) la frem et forslag for Stortinget der de viste til at innsattes rett til permisjon og prøveløslatelse skal sikre en best mulig overgang fra soning til frihet for den enkelte innsatte. Forslaget som kom rett før juleferien, ble også det endelige vedtaket:

"Stortinget ber regjeringen sikre at regelverket knyttet til permisjoner fra soning praktiseres fleksibelt slik at rehabiliteringstilbud i regi av frivillige organisasjoner kan gjennomføres under soningsperioden".

Alle partier bortsett fra Høyre og Frp gikk for det overnevnte vedtaket.

- Dette er en seier for arbeidet med rehabilitering av innsatte under fengslesopphold, sier Ulstein Bøe.
Oppdatert