Gå til innholdet

- Statsbudsjett 2020 er overveiende positivit for ideell sektor og CRUX, men vi venter i spenning på å se de konkrete utslagene av regjeringens politikk, sier generalsekretær Helmuth M. Liessem. 
Generalseretær Hlemuth M. Liessem
Det var knyttet spening til hvordan regjeringen i statsbudsjettet følger opp tidligere lovnader om å styrke ideell sektor.

- Budsjettet gir klare føringer for at regjeringen vil styrke ideell sektor sin andel av helse- og sosiale tjenester. For CRUX er det særlig gledelig at andelen i spesialisthelsetjenesten skal dobles fra 5 til 10 prosent. Tidligere vedtak om vekst for det ideelle barnevernet ligger også fast, sier Liessem. Han understreker samtidig at det gjenstår å se om disse politiske føringene fører til reelle prioriteringer i helseforetakene, hos Bufdir og andre statlige oppdragsgivere.  

Statsbudsjettet og oppfølgingssentrene
Hvert år søker CRUX om støtte til aktiviteter gjennom Helsedirektoratets tilskuddsordning som er knyttet til "frivillige organisasjoner". Den er videreført  på samme nivå som i år. Statsbudsjettet gir noen føringer for denne posten hvor brukerinvolvering og samarbeid med pårørende fremheves som viktig. Regjeringen ønsker også å stimulere til tiltak på mindre steder, og fremhever viktigheten av at tiltakene som får støtte gjennom ordningen er forankret i kommunale planer.

CRUX søker også om midler fra tilskuddsordningen "frivillig innsats for domfelte". I budsjettet til Justissdepartementet er ordningen foreslått økt med rundt 6 millioner til totalt ca. 30 millioner. CRUX har tidligere år fått øremerkede midler over denne posten. For 2020 er det foreslått at Kriminalomsorgsdirektoratet skal forvalte hele tilskuddet etter søknad, med tydelige kriterier. Samtidig skal det legges vekt på kontinuitet i tjenestene. 

- Vi håper at det slår positivt ut for oss, etter som vi i mange år har engasjert oss med tiltak på dette feltet, til tross for lave tilskudd, ser seksjonssjef Ruth Ingrid Ulstein Bøe. 

Inndekning av pensjonskostnader
I statsbudsjettet er det også lagt inn betydelig ekstra midler til inndekning av historiske pensjonskostnader for ideelle virksomheter med avtaler på statlig nivå, noe som vil bedre konkurransekraften til flere ideelle organisasjoner. 
Oppdatert