Gå til innholdet

8. mars 2013 la regjeringen ved Kommunal- og regional departementet (KRD) fram sin nye boligmelding som har fått tittelen "Byggje - bu - leve".

I sin nye boligmelding varsler Regjeringen en ny nasjonal strategi for boligsosialt arbeid, men støtter ikke forslaget om å øremerke tilskudd til bygging av 2500 kommunale boligenheter for personer med psykisk lidelse og ruslidelser.

Av 6100 kartlagte bostedsløs i Norge, antas det at:
  • rundt 60 prosent å ha rus-skader
  • rundt 40 prosent vurderes å ha en psykisk sykdom
  • 23 prosent antas å ha en dobbeltdiagnose
Ingen øremerking for rus
– Vi har både kunnskapen, viljen og verkemidlene som trengs for å øke innsatsen overfor de som sittter nederst ved bordet, sa statsråd Liv Signe Navarsete under presentasjonen. Så langt som til å prioritere de rundt 4000 bostedsløse med rusproblem i virkemiddelbruken, gikk hun imidlertid ikke.

Det gjorde imidlertid Boligutvalget (NOU 2011: 15) "Rom til alle". Den foreslo at Husbanken skulle øremerke tilskudd til 2500 kommunale boligenheter til personer med psykisk lidelse og ruslidelser, samt å finansiere oppfølgingstjenester i boligene gjennom Husbankens ordninger. Den foreslåtte satsingen skulle skje i over en periode på fem år.

Ifølge boligmeldingen fikk forslaget bred støtte i høringen. Det er også tema i regjeringens rusmelding. Helse- og omsorgsdepartementet nøyde seg her med å referere forslaget, men mindretallet i Stortingets helse og omsorgskomité støtter det. I komiteens innstilling om rusmeldingen heter det: "Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti vil peke på at det er viktig å satse på god oppfølging etter endt behandling. Da må en god bolig være på plass. Disse medlemmer viser til kapitlet om bolig og konkrete mål om minimum 800 boligetableringer per år."

Ny satsing
Som en del av strategien overfor personer med rusproblemer skal Regjeringen stimulere til kommunale botilbud til personer med rusproblem, psykiske lidelser og dobbeltdiagnoser,utvikle modeller for å sikre brukermedvirkning ved bosetting og utforming av tjenestetilbud,kartlegge utviklingen av samlokaliserte boliger og bofellesskap, både størrelsen, sammensettingen av grupper og lokaliseringen, og etablere indikatorer og rapporteringssystem som gjør det mulig å følge utviklinga over tid.

– Antallet bostedsløse går opp og andelen av de bostedsløse med rusproblemer stiger. Det er bred faglig enighet om at vi ikke lykkes å få ned disse tallene med de nåværende virkemidlene. Det må sterkere lut til! sier leder Erling Pedersen i Fagrådet.

– Da er det er oppsiktsvekkende at alt både boligmeldingen og rusmeldingen kan komme med, er mer av det samme, sier han.

Kilde: rus.no
Oppdatert