Gå til innholdet

Bergfløtts undersøkelse skiller seg positivt ut fra Kunnskapssenterets landsdekkende brukerundersøkelse for 2014.

Ledelsen ved Bergfløtt Behandlingssenter: Marit Arnestad, Brita Vethe og Ole Petter Jupskås

I januar 2015 publiserte Kunnskapssenteret deres undersøkelse med brukererfaringer for voksne pasienter med døgnopphold inne psykiask helsevern i Norge. Undersøkelsen gir mye å tenke på for det samlede psykiatritilbudet.

Rapporten viser til at en stor prosentandel av pasientene ikke er fornøyd med:

 • Informasjonen de får om behandlingsmuligheter
 • Grad av forberedelse på tiden etter utskrivning
 • Egen innflytelse på valg av behandlingsopplegg
 • Det er også et forbedringspotensiale på hjelp og behandlingen som gjør pasienten bedre i stand til å forstå og mestre egne psykiske plager.

Det kom frem flere positive trekk i undersøkelsen knyttet til:

 • Kvaliteten på hvordan man blir tatt imot på institusjon
 • Miljø- og aktivitetstilbudet som gis
 • Tid til samtaler og kontakt
 • Grad av trygghet

En liten kritisk merknad til metode
- Det kan stilles noen spørsmål ved hvordan spørsmålene og svarene er gruppert, sier Ole Petter Jupskås, fagleder og avdelingsleder ved Bergfløtt Behandlingssenter. Han forteller at det ble gitt 5 svaralternativer til respondentene:

 • Ikke i det hele tatt
 • I liten grad
 • I noen grad
 • I stor grad
 •   I svært stor grad

- I presentasjonen regnes svaret i « i noen grad» som et negativ svar. Dersom en dårlig pasient i noen grad har følt seg bedre i stand til å møte livet og mestre sine symptomer etter et behandlingsopphold, er det i hvert fall grunn til å reflektere over om det er et negativt svar, sier Jupskås.

Gode resultater på Bergfløtt Behandlingssenter
- På Bergfløtt Behandlingssenter har vi gjennomført pasienttilfredshetsundersøkelser siden 2003. De siste årene to forskjellige undersøkelser. Våre resultater skiller seg noe ut fra Kunnskapssenterets, sier han. Her er noen eksempler på dette:

Fikk pasientene tilstrekkelig informasjon fra institusjonen om behandlingsmuligheter?
I Kunnskapssenterets undersøkelse svarer 71 % «ikke i det hele tatt», «i liten grad» eller «i noen grad».
I brukerundersøkelsen ved Bergfløtt Behandlingssenter svarer 67 % at informasjonen er "bra" eller "svært bra".

På spørsmål om forberedelser til utskrivning, er tallene følgende:
Kunnskapssenterets undersøkelse viser til at 70 % var ikke fornøyd.
I brukerundersøkelsen ved Bergfløtt Behandlingssenter varierer tallene fra 70 til 90 % som var fornøyd med ulike deler av forberedende tiltak.

På spørsmål om innflytelse på behandlingen:
69 % av pasienten i Kunnskapsenterets undersøkelse var ikke fornøyd.
Ved Bergfløtt Behandlingssenter var 67 % "fornøyd" eller "svært fornøyd".

På spørsmål om egen evne til å mestre symptomer/psykiske plager etter behandling svarte:
57 % i Kunnskapssenterets undersøkelse at de ikke var fornøyd.
Ved Bergfløtt sier 90 % av utskrevne pasienter i 2014, at de opplever nytte av behandling. 67 % av inneliggende pasienter i november svarer "bra" eller "svært bra".

En kilde til forbedring
- Brukerundersøkelsene ved Bergfløtt Behandlingssenter viser hvert år at vi har områder å arbeide med, men generelt er tilfredsheten høy. Vi har rutiner for å ta de tilbakemeldingene pasientene gir på alvor, og prøve å endre vår praksis i tråd med disse, sier Ole Petter Jupskås.

Oppdatert