Gå til innholdet

Aktiviteten gikk ned fra 2008 til 2009 i de ordinære barneverns-institusjonene . Det viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) som ble frigitt 15. desember.

Seksjonssjef Asbjørn Sagstad.
Tallene er i tråd med målet for det statlige barnevernet om å gi flere barn og unge hjelp i hjemmet eller i fosterhjem, og at færre skal bo på institusjon.

Sterker fokus på fosterhjem i Kirkens Sosialtjeneste 
- Statsråd Audun Lysbakken har utropt 2011 til fosterhjemsåret. Dette er den store satsingen i barnevernet fremover. For oss i Kirkens Sosialtjeneste betyr det at vi kommer til å ha et sterkere fokus på fosterhjem. I dag er det bare Solstrand blant våre fire barneverninstitusjoner som tilbyr fosterhjemstjenester. Vi planlegger å delta i den nasjonale anskaffelsen på dette feltet som direktoratet lyser ut i 2011 kun for ideelle organisasjoner, sier seksjonssjef i Kirkens Sosialtjeneste Asbjørn Sagstad. – Dette vil bli en prioritert satsing i vårt barnevernsarbeid parallelt med å sikre og videreutvikle det vi allerede driver. Dermed får vi mer robuste tiltak. Fosterhjemsanskaffelsen som kun er for ideelle aktører er den første i sitt slag. Jeg oppfatter dette som en tydeliggjøringen av regjeringens politiske føringer om å prioritere ideelle aktører, sier Sagstad.

Færre akuttplasseringer og flere omsorgsplasseringer
Tallene viser også at det fra 2008 til 2009 har skjedd en dreining fra akuttplasseringer til omsorgsplasseringer ved institusjonene. Omsorgsplasseringene var med 40 prosent den største gruppen i 2009. Akuttplasseringene utgjorde 9 prosent mot 12 prosent året før, og av disse ble tre av fire gjort i offentlige institusjoner.

Enslige mindreårige asylsøkere (EMA)
Institusjonstjenester rettet mot enslig mindreårige asylsøkere økte fra 2008 til 2009. Kirkens Sosialtjeneste ved Solstrand Barnevernsenter og Styve Gard har lagt inn tilbud i den nye anskaffelsen "Kjøp av omsorgssenterplasser for EMA”. Svar på denne anbudskonkurransen er ventet i starten av januar.

Økning i antall oppholdsdager
1 545 barn og unge var plasserte i barnevernsinstitusjoner, omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere eller i sentre for foreldre og barn ved utgangen av 2009. Tallene fra SSB viser at i løpet av 2009 var det totale antall oppholdsdager 575 000, som er 25 000 flere enn i 2008. Økningen skyldes at oppholdsdagene knyttet til enslige mindreårige asylsøkere økte fra 30 000 til 74 500. Driftsutgiftene i statlige og private barnevernsinstitusjoner var i overkant av 3,8 milliarder for 2009. Dette var en økning på nærmere 400 millioner kroner, eller 11 prosent, fra 2008. Økningen har sammenheng med utviklingen i antall oppholdsdager.

(Kilde: Bufetat)
Oppdatert