Gå til innholdet
gruppesamtale

Stiftelsen CRUX driver åtte oppfølgingssentre i Norge. Dette er rusfrie arenaer for mennesker på vei bort fra rus og kriminalitet.  Vi tilbyr tjenester før, under og etter soning eller behandling. I tillegg driver vi ett tiltak for mennesker i aktiv rus, og tre boligtiltak.

Om deltakerne
Oppfølgingssentrene fulgte opp totalt 952 personer, hvor 132 av dem var nye.

Vi bruker begrepet deltakere, etter som tilbudet er frivillig og man selv tar kontakt for å få del i tjenestene våre.

Deltakerne var fra 18 år og oppover, med en gjennomsnittsalder på 41,4 år. 39% av deltakerne var kvinner og 61% menn.

Besøk og treffpunkter 
Virksomhetene hadde 22 131 registrerte besøk. I tillegg kommer:

  • Besøk for matutdeling: 10 164
  • Hjemmebesøk: 341
  • Treff utenfor sentrene: 394
  • Oppfølging av deltakerne per telefon og SMS: over 14 858

Registrerte tilfeller av praktisk hjelp: 528

Arbeidstrening, utdanning og fritidsaktiviteter
47 personer fikk i 2019 tilbud gjennom de rundt 30 tiltaksplassene vi disponerer i regi av NAV. Minst 130 personer deltok i et 20-talls forskjellige arbeidsrettede aktiviteter ved oppfølgingssentrene i 2019.

24 har deltatt i undervisning i vår regi, og tatt eksamen. Flere har tatt fagbrev.

Det legges også til rette for andre former for aktivitet, som sosialt samvær, felles måltider, fysisk aktivitet, kreative og musikalske aktiviteter, turer etc., der også pårørende i noen tilfeller inkluderes.

Det ble registrert 4966 treffpunkt i tilknytning til slike fellesskapsbyggende aktiviteter i 2019

Tiltak for personer under soning

CRUX har samarbeidsavtaler med kriminalomsorgen (fengsel og friomsorg). I 2019 gjennomførte CRUX-ansatte 579 besøk til enkeltpersoner i fengslene. I tillegg kan innsatte delta på samlinger og aktiviteter i vår regi, både i fengslene og ved oppfølgingssentrene.

I 2019 gjennomførte 19 personer samfunnsstraff ved våre oppfølgingssentre, og 18 var hos oss på soning med elektronisk kontroll. I alt 12 personer gjennomførte soning på ND (Narkotikaprogram med domstolskontroll) ved våre oppfølgingssentre. I tillegg var det minst 7 personer under prøveløslatelse eller på frigang fra fengsel som benyttet seg av våre aktivitetstilbud.

Pårørende
Virksomhetene har registrert 142 kontaktpunkt med pårørende. 33 av disse var barn, Enkelte av virksomhetene har også turer og aktiviteter som er særlig tilrettelagt for barna.

Boligtilbud
29 personer hadde i 2019 bolig gjennom våre tre boligtiltak Ut over dette registrerte vi 35 personer som fikk oppfølging i bolig, inkludert bistand til å finne egen bolig, flyttehjelp etc.

Samarbeid med andre
Vi samarbeider tett med en rekke instanser og organisasjoner som berører våre deltakere. Våre ansatte har registrert deltagelse i 216 ansvarsgruppemøter.

Ansatte og frivillige
Stiftelsen CRUX, Seksjon oppfølging hadde 76 ansatte og ca. 54,8 årsverk knyttet til oppfølgingsvirksomhetene pr. 31.12.2019. I tillegg hadde vi 168 frivillige medarbeidere hvorav 25 var nye. Deres innsats tilsvarte 16,3 årsverk.

Økonomi
Omsetningen i CRUX, Seksjon oppfølging var på 49,3 millioner i 2019.

Inntektsfordeling:
35,4 % fra Helsedirektoratet og Justisdepartementet (inkludert prosjekttilskudd)
33,2 % fra kommuner og fylkeskommuner
23,4 % andre inntekter (gaver, stiftelser, egne salgsinntekter) 
8 % fra NAV, stat og lokalt.

Vi mottar også verdier i form av matvarer som dels inngår i driften og dels distribueres videre. I 2019 har vi delt ut mer enn 10 000 matposer til personer i sårbare livssituasjoner.

 

Oppdatert