Gå til innholdet
gruppesamtale

Stiftelsen CRUX driver åtte oppfølgingssentre i Norge. Dette er rusfrie arenaer for mennesker på vei bort fra rus og kriminalitet.  Vi tilbyr tjenester før, under og etter soning eller behandling. I tillegg driver vi ett tiltak for mennesker i aktiv rus, og tre boligtiltak. 
Virksomhetene har opprettholdt et relativt høyt aktivitetsnivå, til tross for pandemien.

Vi bruker begrepet deltakere, etter som tilbudet er frivillig og man selv tar kontakt for å få del i tjenestene våre.

Om deltakerne
Oppfølgingssentrene fulgte opp totalt 716 personer, hvor 149 av dem var nye. Deltakerne var fra 18 år og oppover, med en gjennomsnittsalder på 41,4 år. 39% av deltakerne var kvinner, 61% menn.

Besøk og treffpunkter 
Virksomhetene hadde 14 286 registrerte besøk. I tillegg kommer:

* Besøk for matutdeling: 5 459
* Hjemmebesøk: 609
* Treff utenfor sentrene: 456
* Oppfølging av deltakerne per telefon og SMS: over 26 560

* Registrerte tilfeller av praktisk hjelp: 715

Tendensen for koronaåret 2020 er et noe lavere antall deltakere og lavere besøks- og aktivitetstall. Samtidig har vi hatt en økning i andre typer treffpunkt, som hjemmebesøk, treff utenfor senteret og oppfølging på telefon etc.

Arbeidstrening, utdanning og fritidsaktiviteter
Minst 120 personer deltok i en rekke arbeidsrettede aktiviteter ved oppfølgingssentrene. Av disse fikk rundt 60 personer tilbud gjennom de rundt 30 tiltaksplassene vi disponerer i regi av NAV

Et 20-talls personer har deltatt i undervisning i vår regi. Det har blant annet resultert i 9 avlagte eksamener, ett fagbrev og to avlagte fagprøver i salgsfaget.

Til tross for pandemien har det også dette året vært lagt til rette for andre former for aktivitet, som sosialt samvær, felles måltider, fysisk aktivitet, kreative og musikalske aktiviteter, turer etc. Det ble registrert 3064 treffpunkt i tilknytning til slike fellesskapsbyggende aktiviteter i 2020.

Tiltak for personer under soning
CRUX har samarbeidsavtaler med kriminalomsorgen (fengsel og friomsorg). I 2020 gjennomførte våre ansatte 108 besøk til enkeltpersoner i fengslene. Innsatte har også kunnet delta på samlinger og aktiviteter i vår regi, i den grad fengslenes smittevernregler har åpnet for dette.

11 personer samfunnsstraff ved våre oppfølgingssentre, 9 soning med elektronisk kontroll og 16 soning på ND (Narkotikaprogram med domstolskontroll). I tillegg hadde vi minst 5 personer som benyttet seg av våre tilbud under prøveløslatelse eller på frigang fra fengsel.

Pårørende
Virksomhetene har registrert 814 kontaktpunkt med pårørende. Enkelte av virksomhetene har turer og aktiviteter som er særlig tilrettelagt for barna. Virksomheten i Bergen har startet et pårørendesenter.

Boligtilbud
I 2020 har vi drevet tre boligtiltak; ett på Hamar og to i Trondheim. Totalt 66 personer fikk et midlertidig eller mer langvarig botilbud gjennom disse tiltakene.

Samarbeid med andre
Vi samarbeider tett med en rekke instanser og organisasjoner som berører våre deltakere. Det er registrert deltagelse i 200 ansvarsgruppemøter.

Ansatte og frivillige
Stiftelsen CRUX seksjon oppfølging hadde i alt 69 ansatte og ca. 49,8 årsverk knyttet til ved årsskiftet. I tillegg hadde vi 154 frivillige medarbeidere hvorav 14 var nye. Deres innsats tilsvarte ca. 11 årsverk.

Økonomi
Omsetningen i CRUX, Seksjon oppfølging var på 48,2 millioner i 2020.

Inntektsfordeling:
33,3 % fra Helsedirektoratet og Justisdepartementet (inkludert prosjekttilskudd)
36,7 % fra kommuner og fylkeskommuner
24,1 % andre inntekter (gaver, stiftelser, egne salgsinntekter) 
5,9 % fra NAV, stat og lokalt.

Vi mottar også verdier i form av matvarer som dels inngår i driften og dels distribueres til personer i sårbare livssituasjoner.

 

Oppdatert