Gå til innholdet
gruppesamtale

Tendensen for koronaåret 2021 er et noe lavere antall deltakere, og lavere besøkstall. Samtidig har aktivitetene i stor grad vært holdt i gang, og vi har hatt en økning i andre typer treffpunkt under pandemien, som treff utenfor senteret, hjemmebesøk, praktisk hjelp og oppfølging på telefon og SMS.

Om deltakerne
Vi bruker begrepet deltakere, etter som tilbudet er frivillig og man selv tar kontakt for å få del i tjenestene våre.

  • Oppfølgingssentrene fulgte opp totalt 678 deltakere, hvor 257 av dem var nye
  • Deltakerne var fra 18 år og oppover
  • Gjennomsnittsalder er 42,8 år
  • 43% av deltakerne var kvinner og 57% menn

Besøk og treffpunkter 
Virksomhetene hadde 13 237 registrerte besøk. I tillegg kommer:

  • Hjemmebesøk: 454
  • Treff utenfor sentrene: 531
  • Oppfølging av deltakerne per telefon og SMS: over 21 390
  • Registrerte tilfeller av praktisk hjelp: 1 020
  • Matutdelinger registrert: 9 013
  • Samtaler på basis av vår metode «Arbeidshjulet»: 987

Arbeidstrening, utdanning og fritidsaktiviteter
Minst 106 personer deltok i arbeidsrettede aktiviteter i regi av oppfølgingssentrene. 77 personer fikk tilbud om aktivitet gjennom i alt 62 tiltaksplasser i regi av NAV. To personer gikk opp til fagprøve i salgsfaget. Ved en oppfølgingsklasse vi bidrar til å drive på Hamar, besto 8 elever i alt 13 eksamener.

Til tross for pandemien har det også dette året vært lagt til rette for aktiviteter som fysisk aktivitet, kreative og musikalske aktiviteter, turer, sosialt samvær, felles måltider etc. Det ble registrert 4 494 treffpunkt i tilknytning til denne typen fellesskapsbyggende aktiviteter.

Tiltak for personer under soning
CRUX har samarbeidsavtaler med kriminalomsorgen (fengsel og friomsorg). Våre ansatte gjennomførte 183 besøk til enkeltpersoner i fengslene, til tross for at fengslene tidvis var stengt for besøk. Innsatte har også kunnet delta på samlinger og aktiviteter i vår regi, i den grad fengslenes smittevernregler har gjort det mulig.

26 personer gjennomførte samfunnsstraff ved våre oppfølgingssentre. Vi hadde 18 på soning med elektronisk kontroll og 10 på ND-soning (Narkotikaprogram med domstolskontroll). I tillegg var det flere som benyttet seg av våre tilbud under prøveløslatelse eller med frigang fra fengsel.

Støtte til pårørende
Virksomhetene har registrert 395 kontaktpunkt med pårørende. I Bergen har vi etablert et eget pårørendesenter som blant annet arrangerer turer og aktiviteter, tilrettelagt for familier og med barn og unge som en særskilt målgruppe. CRUX Kalfarhuset har også utviklet podcasten «Berørt», som tar opp tema rundt det å være pårørende til domfelte.

Oppfølging i bolig
I 2021 registrerte vi 52 tilfeller av oppfølging i bolig, inkludert bistand til å finne bolig, flyttehjelp etc.

Samarbeid med andre
Vi samarbeider tett med en rekke instanser og organisasjoner som berører våre deltakere, både på systemnivå og individnivå. Det er registrert deltagelse i 234 ansvarsgruppemøter.

Ansatte og frivillige
CRUX mestring og fellesskap hadde ved utgangen av 2021 i alt 55 ansatte og ca. 41,2 årsverk knyttet til oppfølgingsvirksomhetene. I tillegg hadde vi 148 frivillige medarbeidere hvorav 25 var nye. Deres innsats tilsvarte ca.11,9 årsverk. Det betyr at 22,4 % av samlet innsatsen var basert på frivillighet.

Økonomi
Omsetningen i CRUX, Seksjon oppfølging var på 41,7 millioner i 2021.

Inntektsfordeling:
34,8 % fra Helsedirektoratet og Kriminalomsorgsdirektoratet (inkludert prosjekttilskudd)
29,9 % fra kommuner og fylkeskommuner
21 % andre inntekter (gaver, stiftelser, egne salgsinntekter)
9,2 % andre statlige midler, direkte eller via kommunene
5,1 % fra NAV, stat og lokalt.

Vi mottar også verdier i form av matvarer som dels inngår i driften og dels distribueres til personer i sårbare livssituasjoner.

Andre tiltak
I tillegg til oppfølgingsarbeidet som omhandles her, har CRUX mestring og fellesskap i 2021 også drevet to boligtiltak på oppdrag fra Trondheim kommune, og ett boligtiltak på Hamar som ble lagt ned i mars 2021.

Under samme tjenesteområde driver CRUX også et avlastnings- og dagsenter for personer med psykisk utviklingshemming på oppdrag fra Kristiansand kommune.

 

 

Oppdatert