Gå til innholdet
banner-forside

TORSDAG

Seminar 1: Ungdomsdiakoni og samskaping - diakoni i grenseland
Seminaret tar utgangspunkt i aktiviteter der den lokale menigheten/diakonien er aktiv med i eller er ansvarlig for samskaping av velferdstilbud. Og vi stiller oss noen spørsmål: Er det noen teoretiske «briller» som hjelper oss å se nye sider ved disse aktivitetene? Og hjelper disse «brillene» oss til å beskrive hva som skjer og hvilke utfordringer og ressurser denne samskapingen gir diakonien og lokalsamfunnet? Hvordan være med på samskaping som diakon/diakonal aktør og samtidig holde på egen identitet? 

Seminarholdere:
1-rev
Ragne Øybekk Sander
Ungdomsdiakon i Ullensaker og 13-20, og har skrevet sin avhandling i master i diakoni om Diakoni i grenseland. Utvikling av ungdomsdiakoni i samarbeid mellom politi, vekter og ungdomsdiakoni.   

 2-revMarianne Rodriguez Nygaard 
Førsteamanuensis ved VID vitenskapelige høgskole og har skrevet sin p.hd. om diakoner. Hun fulgte flere diakoner og brukte blant annet ulike teoretiske blikk på de rollene og aktivitetene som diakonene sto i i sin tjeneste og samskaping.
Seminar 2: 
VIVAT Selvmordsforebygende arbeid – finansieres av Helsedirektoratet
Du vil bli bedre rustet til å være oppmerksom på selvmordstanker på dette seminaret. Det gis en introduksjon til hva VIVAT er og gjør. Med utgangspunkt i en undervisningsfilm vil det bli tid til å snakke åpent og ærlig om selvmordstanker og selvmord gjennom refleksjon og spørsmål.

Seminarholder
elisabeth2Elisabeth Nilsen Aas, utdannet sykepleier og diakon. Er kursleder i VIVAT. Har jobbet som diakon i Oslo og Tromsø. Videre som diakonikonsulent ved Sør-Hålogaland bispedømme og høgskolelærer ved Kirkelig utdanningssenter i nord. Siden 2003 har hun jobbet som studentdiakon ved Diakonhjemmet høgskole, nå VID vitenskapelige høgskole. Har master i diakoni og videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge. 

Seminar 3: Er tid og relasjon blitt for kostbart? 
CRUX Bergfløtt behandlingssenter utreder og behandler unge mennesker med psykoselidelser. Seminaret vil gi en innføring i hvordan CRUX Bergfløtt behandlingssenter jobber, hvor tid og måten de bygger relasjoner til pasientene på er grunnpillarene for de gode resultatene. Gjennom våre holdninger og vårt verdisyn på mennesket, tenker vi at det alltid finnes håp og muligheter til bedring og økt livskvalitet. Det handler om å gi rom å trygghet for vekst. Dette vil bli formidlet gjennom pasientperspektivet direkte og NRK-dokumentarserien «Stemmene i hodet».

Seminarholder:
marit-arnestad

Marit Arnestad
Fagutviklingssykepleier ved CRUX Bergfløtt behandlingssenter i Lier. 

Utdannet psykiatrisk sykepleier med mange års erfaring i arbeid med unge voksne med psykoseutfordringer både som leder og kliniker.

 FREDAG

Seminar 1: Traumebevisst omsorg 
- Å forstå mennesker i lys av det de har opplevd

Hver femte kvinne og nesten åtte prosent av mennene oppgir at de har vært utsatt for et seksuelt overgrep før de fylte 18 år, og nesten en tredjedel av befolkningen oppgir at de har vært utsatt for alvorlig vold etter at de fylte 18 år. Erfaringer med vold, seksuelle overgrep, omsorgssvikt og vedvarende giftig stress setter spor og påvirker de barna, ungdommene og voksne som opplever dette.

Seminaret vil inneholde en introduksjon til grunnleggende traumeforståelse, hvordan krenkelser og stress kan påvirke mennesker og hvordan vi som hjelper kan forstå og møte mennesker i lys av erfaringene mennesker har hatt. 

Seminarholder:          
torstein-garcia-de-presno-2Torstein Garcia de Presno
Spesialrådgiver RVTS Sør, utdannet sosionom og diakon og har tidligere jobbet som miljøterapeut på akutt-psykiatrisk avdeling og som diakon i Den Norske Kirke. Han har jobbet som spesialrådgiver på RVTS Sør siden 2015, med fagutvikling og undervisning rundt temaene selvmordsforebygging, folkehelse, generell forebygging og traumeforståelse.


Seminar 2:
 Markedslogikk versus langsiktighet 
- Relasjonelt arbeid for unge i utsatte livssituasjoner

Opplevelsen av fellesskap, tilhørighet, trygghet, relasjoner over tid passer ikke inn i ulike målstyrings- og rapporteringsskjemaer, men er avgjørende for å bryte negativ sosial arv. Om å finne sin rolle som diakonal aktør i samarbeid med det offentlige, og å være tro mot menneskene vi skal hjelpe, verdiene våre og faget vårt, ikke mot markedslogikken og de som sitter på pengesekken. KUP er en ideell og diakonal organisasjon som driver forebyggende og relasjonelt arbeid for unge mennesker i utsatte livssituasjoner. På semniaret får vi erfaringer fra KUPs arbeid i Kristiansand.

Seminarholdere: 

ingunn01

Ingunn Lyngset Holme

Daglig leder i KUP siden 2015, og jobbet før det som miljøterapeut i samme organisasjon med særlig ansvar for sårbare unge med innvandrerbakgrunn. Ingunn er utdannet innen historie, kristendom og ledelse og har en bachelor i kommunikasjon og livssyn. Tidligere har hun jobbet 10 år i Hviterussland for en internasjonal misjonsorganisasjon med lederutvikling og sosiale prosjekter.

bente01

Bente Haugaas Fjelde
Sosionom og har i tillegg master i psykososial helse. Hun har bred erfaring fra arbeid med ungdom i utsatte livssituasjoner, samt god kjennskap til det tverretatlige samarbeidet som utføres rundt målgruppen.  Seminar 3: Nestekjærlighet i praksis 
- Hjelp til enkeltpersoner med store og sammensatte problemstillinger

Mange opplever at systemet blir for vanskelig å navigere i når man allerede er i en krevende livssituasjon. Ressursgruppas medlemmer kjenner systemet og hjelper brukerne til å få overblikk over sin situasjon, og for å finne aktuelle hjelpetiltak i det offentlige og private systemet. Dette er brukere med store og sammensatte problemstillinger innen helse, økonomi og psykososiale forhold.

De frivillige diakonale medarbeiderne bidrar i kommunikasjonen mellom bruker og ulike instanser. Et helhetsbilde av situasjonen kan gi den enkelte behandler bedre mulighet til å løse problemer innen sitt fagfelt og med en visshet om at også de andre problemstillingene blir fulgt opp og ivaretatt.

Seminarholdere: 
 josteintegner1-revJostein Tegnér
Sokneprest i Enebakk og er godkjent veileder i kirken. Han er medlem i styringsgruppa for veiledning i Borg bispedømme og har vært pådriver for og har erfaring med igangsetting av veiledning i stab i kirken (ABV). Han er også veileder for ressursgruppa. 
bjorg-westerheim-mai-2021-revBjørg Westerheim
Leder i Enebakk menighet-/fellesråd, og leder for den diakonale ressursgruppa som hun initierte. Hun er pensjonist etter et arbeidsliv på det lokale lensmannskontoret hvor hun var en del av ledergruppa og med bred erfaring fra namsmannens oppgaver.

Oppdatert