Gå til innholdet
Nøkkeltall for arbeidet ved våre oppfølgingssentra i 2016. 
andre-bilder-assisten-i-allè_edited-1-2
65 prosent av våre deltakere i 2016 var menn.

Deltakere
Seksjon oppfølging hadde totalt 1130 deltakere i 2016, hvor av 306 var nye. Deltakerne, som er fra 18 år og oppover, hadde en gjennomsnittsalder på 40 år. Andelen kvinner har økt jevnt de siste årene. I 2016 var 35 prosent av deltakerne kvinner, og 65 prosent var menn.

Besøk og treffpunkter
De åtte oppfølgingssentrene, lavterskeltilbudet hadde 23 750 registrerte besøk.
I tillegg kommer:
* Hjemmebesøk: 256
* Treff utenfor oppfølgingssentrene: 268
* Oppfølging av deltakerne per telefon og sms: 14 000
* Registrerte tilfeller av praktisk hjelp: 1 077

Arbeidstrening og aktiviteter
I tilknytning til oppfølgingssentrene driver vi en rekke ulike arbeidstreningstilbud i samarbeid med NAV. Rundt 140 personer fikk tilbud gjennom disse i 2016. Oppfølgingssentrene driver i tillegg egne arbeidsrettede aktiviteter, med til sammen rundt 3 000 oppmøter i løpet av året.

Det arrangeres ulike former for sosiale sammenkomster, felles måltider, fysisk aktivitet, kreative og musikalske aktiviteter, turer etc., der også pårørende i noen tilfeller inkluderes. I 2016 ble det registrert over 4 200 slike treffpunkt.

Tiltak for personer under soning
Oppfølgingssentrene har avtaler med kriminalomsorgen (fengsel og friomsorg). I 2016 gjennomførte våre ansatte 423 besøk til enkeltpersoner. Flere av oppfølgingssentre ønsker innsatte velkommen til samlinger og aktiviteter. I tillegg arrangeres det også gruppeaktiviteter, dels i fengslene og dels ved oppfølgingssentrene.

I 2016 gjennomførte 23 personer sin samfunnsstraff i tilknytning til våre oppfølgingssentre, mens 33 deltakere var på soning med elektronisk kontroll. Det var også flere under prøveløslatelse, eller på frigang fra fengsel, som benyttet våre tilbud.

Pårørende
Virksomhetene har registrert 320 kontaktpunkt med pårørende. Det var eksempelvis partnere (116) og barn (94), men også foreldre, søsken og andre. Flere av sentrene har også turer og aktiviteter som er særlig tilrettelagt for barna.

Boligtilbud
15 personer fikk i 2016 tilbud om bolig gjennom våre to boligtiltak. Vi hadde også 4-5 leiligheter utleid til deltakere. Ut over dette ble det registrert 47 tilfeller av oppfølging i bolig, inkludert bistand til å finne egen bolig og praktisk hjelp til flytting. 

Samarbeid og brukermedvirkning
Våre ansatte deltok i 891 ansvarsgruppemøter. Vi samarbeider tett med de instanser og organisasjoner som berører våre deltakere.

Ansatte og frivillige
CRUX hadde 56 ansatte og ca. 45 årsverk knyttet til oppfølgingsvirksomhetene per 31.12.2016. I tillegg hadde vi 143 frivillige, som bidro med en innsats som tilsvarer 15,3 årsverk.

Økonomi
Omsetningen i Seksjon oppfølging var på 42,6 mill. i 2016, som er en reduksjon på 0,7 mill. fra 2015.

Inntektsfordeling
30 % fra Helsedirektoratet og Justisdepartementet
37 % fra kommuner og fylkeskommuner
21,5 % andre inntekter (gaver, stiftelser, egne salgsinntekter) 
11,5 % fra NAV, stat og lokalt.

Vi mottar også verdier i form av matvarer som dels inngår i driften og dels distribueres videre.

Oppdatert